Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/118

此页尚未校对


   東北漢書武帝紀後元二年葬茂陵臣瓚曰在長安西北八十里三輔黄圖茂陵本槐里之茂鄉故

   曰茂陵周圍三里關中記漢諸陵皆高十二文方一百二十步惟茂陵高十四丈方百四十步元和

   志在縣東北十七里思后園在長安縣北漢書孝武衞皇后瘞城南桐柏宣帝立乃改葬追

   諡曰思后置園邑三百家長丞周衞奉守焉顔師古曰桐柏亭名也改葬在杜門外大道東以倡優

   雜伎千人樂園故號千人聚其地在今長安城内金城坊西北隅是長安志金城坊西南隅匡道府

   即漢思后園昭帝平陵在咸陽縣東北十三里漢書昭帝紀元平元年葬平陵臣瓚曰

   在長安西北七十里三輔黄圖平陵去茂陵十里水經注成國故渠逕姜原北有漢昭帝平陵元和

   志在縣西北二十里寰宇記在故平陵城北二里戾后園在長安縣北漢書戾太子傳史

   良娣葬長安城南博望苑北宣帝即位以長安白亭東為園尊曰戾后水經注白亭在明堂南昆明

   故渠北長安志今城坊北門有漢戾園史皇孫悼園在長安縣北漢書戾太子傳史