Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/120

此页尚未校对


   延陵在咸陽縣西北漢書成帝紀建始二年以渭城延陵亭部為初陵綏和二年葬延陵臣瓚

   曰在扶風去長安六十二里關中記延陵在渭陵之東成帝起延陵城邑巳成言事者以為不便乃

   更造昌陵在霸城東二十里取東山土與粟同價數年不成谷永等議仍徙延陵元和志延陵在縣

   西北十三里長安志在縣西北十五里哀帝義陵在咸陽縣西北漢書哀帝紀建平二

   年以渭城西北原上永陵亭部為初陵元壽二年葬義陵臣瓚曰在扶風去長安四十六里元和志

   在縣北八里長安志在縣西八里明統志漢諸陵置邑者七渭延義三陵不復置邑平帝康

   陵在咸陽縣西北漢書平帝紀元始五年葬康陵臣瓚曰在長安北六十里三輔黄圖康陵在長

   安北興平原口水經注延陵東北五里即平帝康陵坂也元和志在縣西北九里︹南北朝︺

   ︹魏︺孝文帝長陵在富平縣東南縣志在縣東南三十里中華原延昌公主陪葬日知

   錄魏書言帝孝於文明太后乃於永固陵東北里餘營壽宫及遷雒陽乃自表𤄊西以為山陵之所