Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/16

此页尚未校对


   陽縣又有萬年縣高帝置蘇林曰櫟音藥三輔黄圖太上皇築櫟陽北原因置萬年縣於櫟陽大城

   内以爲奉陵邑後漢建武二年封景丹爲櫟陽侯郡國志馮翊有萬年而無櫟陽徐廣曰櫟陽今萬

   年也晉時萬年縣屬京兆郡後魏仍屬馮翊郡水經注漆沮水逕萬年縣故城北爲櫟陽渠城即櫟

   陽宮也括地志櫟陽故城亦曰萬年城在今擽陽縣東北二十五里雍州東北百二十里元和志櫟

   陽本秦舊縣高帝既葬太上皇於𣡵陽之萬年陵遂分櫟陽置萬年縣理櫟陽城中故櫟陽城亦名

   萬年城後漢省櫟陽入萬年後周明帝省萬年入廣陽廣陽故城在臨潼縣北後魏景

   明元年置屬馮翊郡隋改萬年屬京兆郡唐初更名櫟陽元和志櫟陽縣西南至京兆府一百里本

   萬年後魏宣武帝分置廣陽縣周明帝更於長安城中别置萬年廣陽仍屬馮翊郡隋開皇三年

   郡縣屬雍州武德元年改爲櫟陽舊唐書地理志櫟陽縣天授三年隸鴻州大足元年還隸雍州唐

   書地理志天祐三年屬華州長安志縣西南至府九十里城周三里櫟陽鎮在郭下又有古縣城在