Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/22

此页尚未校对


  在縣東北四十里恐誤盩厔故城在今盩厔縣東魏書地形志扶風郡盩厔漢武帝置

  後漢晉罷後復隋書地理志京兆郡盩厔後周置周南郡及恒州又有倉城温湯二縣㝷並廢唐書

  地理志鳳翔府盩厔本隸雍州天寶元年更名宜至德二載復故名乾寕中隸乾州天復元年

  屬元和志縣東北至京兆一百三十里漢舊縣山曲曰盩水曲曰屋寰宇記縣在鳳翔府東南二百

  里後周天和二年移於今鄠縣西北三十五里又割雍州之終南郡於此置恒州領周南郡建德三

  年從鄠西北移於今所長安志縣城周五里又故縣谷在縣西倉谷在縣西南二谷相近倉城縣當

  在其終南故城在盩厔縣東唐武德元年分盩厔縣置屬雍州貞觀八年廢宋初為

  盩厔縣清平鎮大觀元年升為清平軍復置終南縣屬京兆府以軍使兼知縣事金廢軍元至元初

  并省縣縣志清平軍城在今縣東二十五里渭南故城在今渭南縣東南十六國春秋

  苻堅甘露二年置渭南縣隋書地理志京兆郡渭南後魏置渭南郡後周廢括地志渭南故城在縣