Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/49

此页尚未校对


   門下二省宏文史二館高宗以後天子常居東内别殿亭觀三十餘所長安志大明宫在禁苑東南

   南接京城之北面西接宫城之東北隅南北五里東西三里貞觀八年置為永安宫明年改為大明

   宫以備太上皇清暑百官獻財以助龍朔三年加興造號曰蓬萊宫咸亨元年曰含元宫尋復曰

   大明宫南面五門正南曰丹鳳門丹鳳東曰望仙門次東曰延政門丹鳳西曰建福門門外有百官

   待漏院次西曰興安門東面一門曰太和門西面一門曰日營門北面一門曰元武門丹鳳門内正

   殿曰含元殿武后改曰大明殿階基高平地四十餘尺南去丹鳳門四十餘步東西廣五百步殿東

   南有翔鸞閣西南有棲鳳閣又有鐘樓鼓樓殿左右有砌道盤上謂之龍尾道夾道東有通乾門西

   有觀象門閣下即朝堂肺石登聞鼓一如承天之制又有金吾左右仗院殿後有宣政門門外東廊

   有齊德門西廊有典禮門宣政門内有宣政殿殿東有東上閣門殿西有西上閤門殿前東廊曰日

   華門東有門下省省東宏文館次東史館館東南北街南出含耀門門南曰昭訓門北曰崇明門殿