Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/6

此页尚未校对


   朱雀門又閉延喜安福門北閉元武門是為新城即今奉元路治也城之制内外二重四門門各三

   重今存者惟二重内重基址尚存東西又有小城二以為長安咸寕縣治杜陵故城

   寕縣東南左傳襄公二十四年范宣子曰匄之祖在周為唐杜氏杜預注唐杜二國名殷未豕韋國

   于唐周成王滅唐遷之於杜為杜伯今京兆杜縣史記秦本紀武公十一年初縣杜漢書宣帝紀元

   康元年以杜東原上為初陵更名杜縣為杜陵地理志京兆尹杜陵故杜伯國宣帝更名水經注狗

   枷川水北逕杜陵東陵之西北有杜縣故城括地志杜陵故城在萬年縣東南十五里南去宣帝陵

   五里寰宇記杜城縣周建德二年省 按漢志謂杜陵即杜伯國水經注以下杜城為杜伯國寰宇

   記長安志又以下杜城為杜縣而杜陵為宣帝改置之縣諸說不同詳見後下杜城下又魏書地形

   志謂晉改杜陵為杜城後魏改杜縣杜預左傳注云今京兆杠縣正據晉時言蓋晉為杜縣後魏改

   杜城故隋書云大興有後魏杜城是也霸陵故城在咸寕縣東史記漢興以來將相名