Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/7

此页尚未校对


   臣年表孝文九年以芷陽鄉為霸陵漢書地理志霸陵故芷陽文帝更名三秦記秦穆公築宮于此

   因名霸城水經注霸水故渠東北逕霸縣故城南漢縣也自新豐故城西至霸城五十里霸城西十

   里則霸水水西二十里則長安城史記正義霸陵縣即霸上在萬年東北二十五里東南去霸陵十

   里寰宇記霸城縣周建德二年省 按舊唐書地理志武德二年分萬年置芷陽縣七年廢其地亦

   在今縣東史記秦悼太子昭襄莊襄俱葬芷陽宣太后葬芷陽驪山項羽紀沛公從驪山道芷陽間

   行歸霸上括地志芷陽在藍田縣西六里長安圖自驪山以西皆芷陽地蓋秦時芷陽地甚廣不止

   霸上萬年故城今咸寕縣治漢初置縣於今臨潼縣北之櫟陽故城屬左馮翊後周

   移置于此元和志周明帝二年分長安霸城山北等三縣始于長安城中置萬年縣隋開皇三年

   都改為大興縣理宣揚坊武德元年復為萬年寰宇記周置萬年縣理八角街以東隋移于宣揚坊

   東南隅梁開平元年改為大年縣後唐同光元年復舊名宋史地理志京兆府樊川舊萬年縣宣和