Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/12

此页尚未校对


   長安志唐穆宗由複道幸咸陽止於此寺寶雲寺在臨潼縣東南長安志寺在零口鎮東坡

   上去縣二十六里隋開皇中置號靈巖寺唐㑹昌五年廢咸通六年再置名鷲嶺寺宋太平興國六

   福嚴寺在臨潼縣東南驪山石魚巖下即石瓮寺唐開元中建宋改名長安志兩京道

   里記曰在縣東五里南山半腹臨石甕谷因名石甕寺太平興國七年改中有玉石像幽州所進精

   巧無比叩之如磬餘像並楊惠之塑紅樓在佛殿之西巖下臨絶壁樓有明皇題詩王維山水兩壁

   崇皇寺在高陵縣西南唐建棲禪寺在鄠縣東南即姚秦之逍遥園晉書載記姚興

   如逍遥園引諸沙門於澄元堂聽鳩摩羅什演説佛經長安志逍遥棲禪寺在縣東南三十里通志

   寺在豐谷内姚秦所造本名草堂寺唐改今名大定寺在鄠縣東南雲際山一名雲際寺長

   安志雲際山大定寺在縣東南六十里隋仁夀元年置為居賢捧日寺宋太平興國三年

   福寺在藍田縣西四十里長安志在縣西南三十五里本唐神堯山莊清源寺