Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/134

此页尚未校对


  禦使有善政崔翰萬年人太祖時以功累官端州刺史太平興國二年授殿前都指揮使從

  征太原命總侍衛馬歩諸軍流矢中其頰督戰益急知定州大破遼兵以功擢武泰軍節度使後移

  鎮安軍卒翰驍勇有謀所至多立功輕財好施死之曰家無餘貲楊礪鄠人建隆中舉進士

  甲科父喪絶水漿数日解褐鳳州推官以母疾棄官真宗尹開封礪為推官真宗甚重之累官工部

  侍郎樞密副使咸平二年卒真宗冒雨臨其喪礪僦舍委巷中乘輿不能進歩至其地嗟憫久之

  宋璫渭南人乾徳中進士及第擢著作佐郎知綿州太宗時厯知泰州益州皆有善政淳化中

  改知蘇州卒璫性清簡厯官三十年未嘗問家事惟聚書以貽子孫寇準下邽人年十九舉進

  士為鹽鐵判官極陳利害擢樞密院直學士叛吏部銓嘗奏事殿中語不合帝怒起準輙引帝衣令

  帝復坐事決乃退太宗嘉之曰朕得寇準猶文皇之得魏徵也景徳元年同中書門下平章事遼兵

  大入中外震駭準獨請帝親征遂幸澶州遼乃奉書請盟河北罷兵準之力也王欽若𧮂之遂罷後