Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/14

此页尚未校对


  東南三里唐大中間置龍陽宫在三原縣北有後魏正光二年石刻元末燬明洪武中復

  上清太平宫在盩厔縣東長安志在縣東三十里清平鎮本北帝宫宋建隆元年

  置太平興國二年修改今名重陽宫在盩厔縣東六十里元建迎祥觀在長安縣

  治東即景龍觀唐景龍中建元都觀在長安縣南舊崇業坊今廢長安志隋開皇二年

  長安故城徙通道觀於此改名元都東與大興善寺相比雍錄觀在朱雀街西第一街劉禹錫賦看

  花詩即此處也唐昌觀在咸寕縣南唐建舊有玉蘂花世傳元和時有仙女降此劉禹錫元

  白皆有詩今廢白鹿觀在臨潼縣西南長安志本驪山觀唐高祖武德六年幸温泉旁觀川

  原見白鹿遂改觀名靈泉觀在臨潼縣南即唐之華清宫石晉天福中改名元中統中修復

  今有東西二菴樓觀在盩厔縣東元和志在縣東三十七里本周康王大夫尹喜宅也穆王為

  召幽逸之人置為道士相承至秦漢皆有道士居之晉惠帝時重置其地舊有尹先生樓因名樓觀