Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/64

此頁尚未校對


   子少尚光武女湼陽公主為黄門侍郎好覽書傳喜兵法中元元年襲父封顯親侯顯宗時以固明

   習邊事拜為奉車都尉岀屯涼州擊呼衍王加位特進復出玉門擊西域遂破白山降車師在邊數

   年羌胡服其恩信肅宗即位徴為大鴻臚累遷光禄勲衛尉性謙儉愛人好施士以此稱之卒諡曰

   樂恢長陵人父親為縣吏得罪於令收將殺之恢年十一俯伏寺門晝夜號泣令即解出

   親長好經學性亷直介立為本部功曹選舉不阿請託無所容徴拜議郎㑹竇憲出征匈奴數上書

   諌爭入為尚書僕射刺舉無所囘避貴戚惡之妻每諌恢恢歎曰吾何忍素餐立人之朝乎上疏諌

   不省稱疾歸鄉里竇憲風州郡迫脅飲藥死竇氏誅恢門生何融等上書陳恢忠節除子已為郎中

   趙牧長安人少知名以公正稱習春秋事樂恢恢以直諌死牧為陳𡨚得申後舉高第為侍御

   史會稽太守皆有稱績第五訪倫族孫少孤貧常傭耕以養兄嫂有暇則學文仕郡為功

   曹察孝亷𥙷新都令厯官張掖太守䕶羌校尉皆有治績班固彪子年九歳能屬文及長博貫