Page:Sibu Congkan Xubian182-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-084.djvu/7

此页尚未校对


   李衞公廟有二一在鄠縣東二十里一在三原縣城内西北祀唐李靖賢相祠

   在長安縣故城内祀唐杜如晦今廢長安志杜相公祠在古城啟夏門内道東去縣八里咸通六年

   魏公廟在高陵縣西南十五里祀唐魏徴馬公祠在渭南縣東十五里祀唐

   汾陽王廟在涇陽縣東門内祀唐郭子儀顔魯公祠在藍田縣藍橋明天

   啟六年建祀唐顔真卿杜工部祠在咸寕縣南少陵原北岡下祀唐杜甫忠烈

   祠在臨潼縣西南十五里祀唐段秀實俗呼為烈神廟明成化嘉靖間相繼修葺 本朝康熙四

   十年重修西平王祠在高陵縣南渭橋北百餘歩祀唐李晟晉公廟有三一在

   臨潼縣零口鎮西北一在藍田縣東三里一在藍田縣西三十里祀唐裴度或云祀晉文公重耳

   裴寇二公祠在渭南縣西關外祀唐裴度宋寇準韓文公祠有三一在藍田

   縣秦嶺一在藍田縣城北一在渭南縣小里村祀唐韓愈白樂天祠在渭南縣北紫蘭村