Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/104

此页尚未校对


  雲巖故城在宜川縣西北西魏置永平縣尋改雲巖隋省唐復置宋廢隋書地理志義川

  縣大業初廢雲巖縣入元和志雲巖縣東南至丹州七十三里武德元年分義川縣置在庫利川南

  有雲巖山因以為名寰宇記後魏大統二年於今縣西薛河川置永平縣屬義川郡三年改為雲巖

  縣九年移於桑樞原隋開皇三年移就廢樂川縣後廢唐初復置於𮞉城堡每逢陰雨汲水不通咸

  亨四年移居庫利川復為河水衝注開元三年於東南一百步即今理所九域志熙寕七年省雲

  巖縣為鎮入宜川門山故城在宜川縣東北後周置元和志門山縣西至延州二百十

  五里本漢定陽縣地周大象元年分汾川雲巖二縣於今縣南六里置北有山形似門因以為名武

  德八年於今縣北五里宋斯堡置屬丹州廣德二年割屬延州舊唐書地理志縣初治宋斯堡總章

  二年移治庫利川九域志縣在延州東南一百八十里元統志至元六年省入宜川文安故

  城在延川縣西南隋書地理志延安郡延川縣西魏置曰文安及置文安郡開皇初郡廢改縣為