Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/121

此页尚未校对


 ︹陵墓︺︹唐︺渾瑊墓在宜川縣西南五十里又見西安府咸寕縣︹宋︺劉延慶墓

  在保安縣北二里︹明︺蕭如薰墓在膚施縣南三里

 ︹本朝︺薛柱斗墓在延長縣西干谷驛南山下黄喜林墓在靖邊縣南八十里

  雍正五年  賜𥙊葬

 ︹祠廟︺渾忠武王祠在宜川縣東鳳翅山祀唐渾瑊韓范祠在府城東關祀宋韓

  𤦺范仲淹五賢祠在膚施縣西山祀宋周程張朱五子二賢祠在宜川縣南門外祀

  宋胡安定張横渠李太尉廟有二一在安塞縣西五十里一在保安縣東北九十里亦

  曰順惠王廟俱明建祀宋將李顯忠髑髏山神廟在延長縣東寰宇記在縣東六十里

  相傳古時鬬戰收人首千萬於此山因置神廟

 ︹寺觀︺清涼寺在膚施縣東北清涼山舊傳爲尸毗遺跡萬佛寺在膚施縣清涼山有