Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/28

此页尚未校对


   才妻郭氏焦元沛妻張氏劉禮昭妻王氏屈含炎妻劉氏傅懷璧妻賈氏陶元章妻馬氏熊章妻王

   氏賀三仁妻施氏邢績妻趙氏趙魏妻王氏姚德顯妻李氏又烈婦閻神昌妻沈氏馮景耀妻喬氏

   均乾隆年間 旌孫祚昌妻靳氏藍田人夫亡事姑撫孤以節孝稱乾隆四年

   旌同縣鄭繹邦妻郭氏康繡妻劉氏張蘭盛妻王氏雷調鼎妻李氏馬世功妻李氏沈國香妻陳氏

   李和妻賈氏李含秀妻宋氏李含瑞妻張氏劉成賓妻賀氏均乾隆年間 旌劉芳烈妻

   虞氏涇陽人夫亡後氏年少家貧有勸令改適者斷髪自誓乾隆六年 旌同縣蘇子騏妻劉

   氏王學孔妻雒氏韓建勣妻王氏趙鵬翼妻聶氏鄧知本妻牛氏鞏文灝妻馮氏張紹統妻王氏呉

   續德妻張氏馮自新妻吳氏徐生輝妻李氏熊彦妻韓氏强元紹妻程氏王天璽妻段氏王宗孔妻

   張氏高枝妻李氏張呈瑞妻李氏張大恒妻蕭氏張祖良妻陳氏劉佇彲妻王氏賈昌妻王氏李倫

   妻陳氏王瑋妻汪氏熊鈵妻吳氏王天相妻劉氏吕應夢妻何氏苗浩妻鞏氏李煗妻張氏門及第