Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/31

此页尚未校对


  李昌年妻段氏張曰懋妻馬氏范世慶妻里氏趙純禮妻焦氏曹茂妻楊氏宋建基妻屈氏王廷宗

  妻張氏周洪綸妻張氏屈作英妻麻氏劉沛妻𫎇氏任秉直妻袁氏段雲鸚妻喬氏郭君成妻蓋氏

  楊蔚妻馬氏梁廷李妻劉氏又烈婦馬連德妻秦氏李房學妻劉氏馮丕卿妻梁氏均乾隆年間

  李文斗妻朱氏盩厔人年二十五夫亡姑老子幼族長謀改嫁之氏斷髪自誓

  姑久病氏祝神願以身代姑殁晝夜悲泣有時物必先薦而後食乾隆四年 旌同縣蔣義妻王氏

  張際熙妻孟氏胡奎虞妻李氏舉人張彤妻武氏楊聯芳妻羊氏張守利妻侯氏孟粹妻田氏霍節

  妻惠氏符朝善妻周氏李零妻王氏王加斌妻韓氏金生燦妻閻氏商純年妻王氏商欽妻楊氏趙

  經妻陳氏李大賚妻雷氏任觀吉妻李氏郭復妻何氏蔣成物妻趙氏趙相福妻陶氏王更生妻辛

  氏吕漢才妻馬氏趙穆妻任氏羅紳妻王氏高帝賓妻張氏何蘭妻王氏王珄妻宋氏薛樸妻李氏

  孟錫妻黄氏周希榮妻符氏劉光緒妻郭氏李方茂妻陳氏又烈婦高某妻羅氏均乾隆年間 旌