Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/73

此页尚未校对


   康鎮宋太平興國二年建為保安軍屬永興路金大定十一年置保安縣二十二年升為保安州屬

   鄜延路元至元六年降州為縣屬延安路明屬延安府 本朝因之宜川縣在府東南二百

   六十里東西距二百里南北距二百七十里東至山西吉州界一百十里西至鄜州界九十里南至

   鄜州洛川縣界七十里北至延川縣界二百里東南至同州府韓城縣界一百里西南至洛川縣界

   一百里東北至延川縣界一百九十里西北至甘泉縣界九十里戰國魏定陽邑漢置定陽縣屬上

   郡後漢因之晉省後魏太安中置定陽郡治臨戎縣西魏郡縣俱廢大統三年置義川縣及義川郡

   又僑置汾州廢帝三年改州曰丹州後周改縣曰丹陽隋開皇初郡廢復改縣曰義川大業初州廢

   屬延安郡義寕元年又於縣置丹陽郡唐武徳元年復曰丹州二年置總管府貞觀元年府罷天寶

   元年改曰咸寕郡乾元元年復曰丹州屬關内道五代因之宋曰丹州屬永興軍路太平興國元年

   改縣曰宜川金曰丹州屬鄜延路元廢丹州以縣屬延安路明屬延安府 本朝因之延川