Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/77

此页尚未校对


   𬒳水患增建新城周一里有奇五十六年重修甘泉縣城周五里有奇門三池深一

   丈唐天寶中建明景泰中增築 本朝乾隆二十八年安定縣城周五里有奇門四池

   深一丈明初建相連有東𨵿城成化中建 本朝康熙十九年乾隆三十一年重修保安縣

   城周九里有奇門四池深一丈明初因元舊址増建 本朝順治中修宜川縣城

   里有奇門四東北有池深三丈宋建明正統中修 夲朝順治四年增築乾隆三十一年

   川縣城周四里有奇門三明正統中因元舊址築 本朝順治十五年乾隆二十三年

   延長縣城周四里有奇門二南有池深一丈金大定中建明嘉靖初増修 本朝乾隆三

   十二年重修定邊縣城即舊定邊營周四里有奇門二正統二年建 本朝乾隆十

   二年靖邊縣城唐為兀刺城明景泰四年改建新城成化中改置靖邊營周六里有

   奇門二東西北皆深溝後又增築南關城及新軍家丁兩營連環共四城 本朝乾隆三十一年