Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/63

此页尚未校对


   書地理志郿縣有鳯泉宫舊唐書地理志義寕二年於郿縣界置郿城郡領郿鳯泉二縣武徳元年

   罷郡置郇州三年屬稷州貞觀八年省縣志鳯泉城在縣東南三十里柿林舊縣

   縣東四十里元𥘉置屬郿州尋廢又吕布城在縣東乾溝白起城在縣東北十五里俱未詳建置又

   歹王城在縣東二十五里清湫鎮元至正十四年守將歹驢築南由舊縣在隴州西南魏

   置魏書地形志武都郡領南由縣隋書地理志扶風郡南由縣魏置西魏改為鎮周復置舊唐書地

   理志南由隋縣武徳元年置含州於此四年廢舍州以縣屬隴州元和志南由縣東北至隴州一百

   二十里本漢汧縣地後魏孝明帝於縣西南由谷口置縣因谷為名開皇三年屬岐州貞觀四年

   入隴州寰宇記廢南由縣在今呉山縣東南十里唐元和三年併入呉山呉山舊縣

   州東南十六國春秋後秦水和元年楊盛兄子倦寇長蛇姚浤使姚洸討倦於陳倉倦奔散闗魏書

   高宗時陸真為長安鎮將時初置長蛇鎮真率衆築城未訖而氏豪仇傉檀等反叛真擊平之卒城