Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/75

此页尚未校对


  東二十里金史地理志鳯翔府舊省横水鎮又府志彭祖鎮在縣西二十五里縣志虢王鎮在縣東

  南四十里窰店鎮在縣西四十里東安鎮在鳯翔縣西通鑑後唐清泰初蜀人出大散關

  詔鳯翔益兵守東安鎮以備之胡三省注東安鎮在鳯翔西界驛店鎮在岐山縣東九域志

  縣有馬磧驛店二鎮縣志有益店鎮在縣東三十五里即驛店之訛也龍尾鎮在岐山縣

  東二十里晉書太元中赫連勃勃遣赫連建入平涼遂入興平姚弼與戰于龍尾堡大破之通鑑唐

  中和元年鳯翔節度使鄭畋敗黃巢兵於龍尾坡胡三省注龍尾城在鳯翔府岐山縣岐陽

  鎮在岐山縣東北即故城也底店鎮在寶雞縣東四十里又益門虢縣二鎮並見前古蹟

  陽平鎮在寶雞縣東七十里或以爲即古陽平縣杏林鎮在扶風縣東十里其地多

  杏亦曰杏林古驛人茂陵鎮在縣東十五里舊曰浪店崇正鎮在扶風縣北二十里即法

  門寺所在又召公鎮在縣東清湫鎮在郿縣東二十五里以近清湫水而名宋鎮也又槐