Page:Sibu Congkan Xubian184-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-086.djvu/81

此页尚未校对


 志今在縣西六十里人有段行琛墓在縣北七十里即秀實父贈揚州都督大歴中張增正書碑尚

 存 按段秀實墓在西安府臨潼縣此或因段行琛墓而附會及之者李茂貞墓

 雞縣北五里陵原上︹宋︺張載墓在郿縣東五十里横渠鎮載父涪州守迪及弟戩以下四

 世墓俱在︹元︺李思齊墓在寶雞縣東三十里底店鎮西山上︹明︺霍瑄墓

 翔縣南三里張撫墓在寶雞縣東十里虎臣墓在麟遊縣西二十里有祠在城

 内東雙烈女墓在扶風縣東十里有祠在文廟左祀張存兒桂兒

 ︹祠廟︺西鎮呉嶽廟在隴州南七十里呉嶽山下明正統中因舊重建 本朝載之祀典

 屢遣官致祭順治十四年修康熙四十二年  賜額曰五峯挺秀太白山湫神

 廟在郿縣東南四十里太白山上唐建 本朝乾隆三十九年奉  㫖重修  加封昭

 靈普潤福應土並  賜御書扁額詩章又有廟在府東門外宋建⿰氵幵 -- 汧水祠在寶雞縣