Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/146

此頁尚未校對


  有節永元九年應賢良方正對策除博士遷侍中光祿大夫𡻕餘上䟽以為宦官權重椒房寵盛又

  譏史官記事不實下有司免為庶人在家八年徵拜諫議大夫正言極詞無改於舊出為汝南太守

  李郃南鄭人通五經善河洛風星縣召署幕門候史和帝分遣使者微行觀採風謡使者二人

  當到益部投郃候舍時夏夕露坐郃仰觀問曰二君發京師時豈知朝廷遣二使耶二人驚問郃曰

  有二使星入益州故知之耳後舉孝亷五遷尚書令拜太常代袁敞為司空數陳得失有忠臣節

  李固郃之子少好學常歩行尋師不遠千里遂究覽墳籍結交英賢陽嘉二年以災異對䇿順

  帝覽其對多所納用卽時出宋阿母還舍諸常侍悉叩頭謝罪朝廷肅然以固為議郎而阿母宦官

  疾固言直因詐飛章以陷其罪出為廣漢雒令厯荆州刺史泰山太守沖帝卽位以為太尉及沖帝

  崩質帝遇弒固與杜喬欲立清河王蒜梁冀竟立桓帝誣固下獄遂見害二子基兹皆死獄中

  厯郃弟子清白有節博學善交與鄭康成陳紀等相結為新城長政貴無為官至奉車都尉