Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/18

此页尚未校对


  探訪使理梁州天寶元年曰漢中郡乾元元年復曰梁州

  興元元年升興元府為山南西道治唐書方鎮表至德元載

  山南西道防禦守捉使廣德元年升為節度使治梁州尋降為觀察使建中元年復升為節度使興

  元元年節度使兼興元尹五代屬蜀文獻通考王蜀改興元府為天義軍後復故

  曰興元府為利州路治宋史地理志興元府次府梁州漢中郡山南西道節

  紹興十四年分為利州東路治輿地紀勝利州東西路乾道四

  年合為一淳熙二年復分三年復合五年復分紹熙五年復合慶元二年復分嘉定三年復合十一

  年復分尋復合元為興元路屬陜西行省明洪武三年

  為漢中府領州二縣十四九年屬陜西布政司萬厯二十三年升興

  安州直隸陜西布政司割平利石泉洵陽紫陽漢陰白河六縣屬焉