Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/20

此页尚未校对


   改曰苞中劉宋省後魏永平四年復置襃中縣兼置襃中郡隋開皇初郡廢改縣曰襃内仁壽元年

   又改襃城屬漢川郡義寕二年又改襃中唐貞觀三年復曰襃城興元元年屬興元府宋因之元屬

   興元路明屬漢中府 本朝因之城固縣在府東少北七十里東西距六十里南北距二

   百二十里東至洋縣界十里西至南鄭縣界五十里南至西鄉縣界七十里北至留壩廳界一百五

   十里東南至西鄉縣界五十里西南至南鄭縣界一百四十里東北至洋縣界六十里西北至南鄭

   縣界五十里秦置成固縣屬漢中郡兩漢及晉因之劉宋曰城固齊及後魏因之隋屬漢川郡唐武

   德二年改曰唐固貞觀二年復故興元元年屬興元府宋因之元屬興元路眀屬漢中府 本朝因

   洋縣在府東一百二十里東西距二百里南北距一百六十里東至興安府石泉縣界一

   百六十里西至城固縣界四十里南至西鄉縣界六十里北至西安府盩厔縣界一百里東南至西

   鄉縣界九十里西南至西鄉縣界七十里東北至盩厔縣界二百四十里西北至城固縣界八十里