Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/21

此页尚未校对


  秦漢城固縣地晉置興道縣屬漢中郡劉宋廢後延昌三年里興勢縣屬晉昌郡西魏分置儻城

  郡隋開皇初郡廢縣屬漢川郡唐初屬洋州貞觀二十三年改曰興道天寶十五載移洋川郡來治

  乾元初復改郡曰洋州屬山南西道五代時孟蜀改曰源州宋復曰洋州屬利州東路元至元二年

  以州治興道縣省入屬興元路明初降州為縣屬漢中府 本朝因之西鄉縣在府東南

  二百四十里東西距三百四十里南北距三百九十里東至興安府石泉縣界一百八十里西至城

  固縣界一百六十里南至定遠廳界二百七十里北至洋縣界一百二十里東南至定遠廳界一百

  七十里西南至四川保寕府通江縣界三百三十里東北至寕陜廳界二百五十里西北至洋縣界

  六十里秦漢成固縣地三國漢置南鄉縣晉改曰西鄉屬漢中郡宋齊因之後魏改置豐寕縣西魏

  兼置洋州及洋川郡隋開皇中郡廢大業初州廢縣復曰西鄉屬漢川郡唐武徳元年復於縣置洋

  天寶元年曰洋川郡十五載徙郡治興道以西鄉屬焉宋亦屬洋州元屬興元路明屬漢中府