Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/24

此页尚未校对


   三年於縣置襃州八年州廢縣屬梁州興元元年屬興元府宋乾德中以縣直隸京師後屬興元府

   至道二年改屬大安軍三年還屬興元府元初屬沔州至元二十年省西縣入畧陽改置鐸水縣移

   沔州來治後又省鐸水縣入州明初降州為縣屬漢中府成化二十二年改屬寕羌州 本朝仍屬

   漢中畧陽縣在府西北二百九十里東西距二百四十里南北距二百十里東至沔縣

   界一百三十里西至甘肅階州界一百十里南至寕羌州界八十里北至甘肅秦州徽縣界一百三

   十里東南至寕羌州界四十里西南至階州界一百六十里東北至沔縣界一百三十里西北至階

   州成縣界一百九十里秦蜀郡地漢置沮縣屬武都郡後漢及晉因之永嘉後没於氐羌宋昇明元

   年楊氏自號為武興國後魏正始三年置武興鎭尋改置東益州及武興郡武興縣正光後復没於

   氐梁大同初復曰東益州尋置武興國西魏大統十一年復曰東益州廢帝二年改州曰興州郡曰

   順政縣曰漢曲隋開皇三年郡廢十八年更縣名曰順政大業三年州廢復置順政郡唐武徳元年