Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/25

此页尚未校对


   復為興州天寶元年復曰順政郡乾元元年仍曰興州屬山南西道五代屬蜀宋仍曰興州屬利州

   紹興十四年分置利州西路治此開禧三年州曰沔州縣曰畧陽嘉定三年仍屬利州路元至

   元十四年改屬廣元路二十年移沔州治鐸水縣以畧陽縣屬焉明初屬漢中府成化二十二年

   屬寕羌州 本朝仍屬漢中府定逺廳在府東南四百八十里東西距三百八十里南北距

   二百一十五里東至興安府紫陽縣界一百四十里西至四川保寕府通江縣界二百四十里南至

   四川太平廳界一百四十里北至西鄉縣界七十五里東南至紫陽縣界一百五十里西南至通江

   縣界一百七十里東北至西鄉縣界八十五里西北至西鄉縣界一百里秦漢成固縣地唐洋州地

   明西鄉縣地 本朝嘉慶七年西鄉縣設定逺廳同知屬漢中府留壩廳在府西北一百

   九十里東西距三百四十里南北距一百五十里東至西安府盩厔縣界二百四十里西至鳳縣界

   一百里南至襃城縣界五十里北至鳳縣界一百里東南至城固縣界一百里西南至畧陽縣界一