Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/78

此页尚未校对


大清一統志

 漢中府

︹古蹟︺南鄭故城在今南鄭縣東史記秦厲公二十六年城南鄭恵王十年攻楚漢中取地

  六百里置漢中郡漢元年項羽立沛公為漢王王巴蜀漢中都南鄭後漢末張魯據漢中改為漢寕

  建安二十年曹操討平之復為漢中郡二十四年先主克漢中稱漢中王魏延蔣琬費禕相繼鎮

  此號為重鎭魏景元四年克蜀置梁州晉建興二年没於李雄永和三年復屬晉寕康元年又陷符

  太元九年復歸晉梁天監三年夏侯道遷以梁州降魏水經注縣故襃之附庸也南鄭之號始於

  鄭桓公桓公死於犬戎其民南奔故以南為稱大城周四十二里城内有小城皆漢所修築晉咸康

  中梁州刺史司馬勲㫁小城東面三分之一以為梁州漢中郡南鄭縣治寰宇記後魏廢帝三年改

  南鄭為光義縣移理州東光義府隋開皇初復為南鄭縣大業八年移縣理郡西城南臨漢水卽今