Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/82

此页尚未校对


   分城固置興勢縣復自石泉移晉昌郡於縣廢帝三年改為灙城郡隋大業二年自山上移縣居廢

   郡𪠘先是移郡就西鄉縣此為屬邑後以險固貞元初又移洋川郡於此明統志興道廢縣在縣城

   東門内通志興勢故城在縣東北三十三里黃金故城在洋縣東北晉書地理志漢中

   郡有黃金縣宋齊志不載隋書地理志漢川郡復領黄金縣元和志縣西南至洋州一百三十里本

   漢安陽縣地後魏文帝置縣因黃金水為名寰宇記後魏大統十二年置縣屬直州廢帝二年分屬

   洋川郡隋開皇三年屬洋州大業三年屬漢川郡十一年移縣治北六十里巴嶺鎭唐貞觀三年

   今理廣徳後因羌亂權於蜯湍置行縣在漢江北南至洒鄉縣六十里元和以後仍移今理宋乾德

   四年併入真符縣真符故城在洋縣北唐置屬洋州元和志縣南至洋州六十里開元

   十八年分興道縣置華陽縣天寶三載廢八載復置因鑿山得玉冊改名真符仍隸京兆府寰宇記

   縣本漢安陽縣地初置於黎園北去京兆府四百餘里天寶十一載改隸洋州以去州偏遠移縣就