Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/87

此页尚未校对


  趙昶討平之以宇文貴為興州刺史鎮之元和志興州東南至興元府二百五十里治順政縣本漢

  沮縣地州城卽古武興城也宋開禧三年吳曦據興州叛卽州為行宫僭改州為開徳府稱蜀王安

  丙等討平之改州為沔州元統志宋端平三年亂守臣皆棄去壬子年復立沔州於舊治至元二

  十年遷州治鐸水縣畧陽屬焉縣志武興廢城在縣東關府志在縣南二百歩沮縣故城

  在畧陽縣東漢置元和志興州卽漢武都郡之沮縣也晉永嘉末氐人楊茂搜據武都自後郡縣荒

  廢縣志故基在縣東一百十里沮水河側長舉故城在畧陽縣西北後魏置魏書地形志

  東益州有槃頭郡領萇舉武世二縣隋書地理志順政郡領長舉縣洒魏置又立槃頭郡後周郡廢

  元和志縣南至興州一百里本漢沮縣地後魏於此置長舉縣屬槃頭周武帝廢槃頭郡縣改屬落

  叢郡隋開皇三年罷郡縣屬興州舊唐書地理志長舉縣本治槃頭城貞觀三年移今所寰宇記縣

  在沔州北八十里後魏太武置以長舉城為名槃頭故城在縣南三里因水槃曲為名元統志長舉