Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/110

此页尚未校对


  多山嶺由均房而西則謂金多平曠舊圖蜀之後

  門兩河三輔之奇道文獻通考秦頭楚尾一大都會輿

  

 ︹風俗︺獵山伐木深有楚風寰宇租賦甚微詞訟絶少

  宋陳彭年奏劄俗重寒食大𩔖漢中方輿勝覽士崇禮義野號

  質樸然逐末者頗好靡侈

 ︹城池︺興安府城舊城周六里有奇北臨漢江明洪武初因金州城舊址築萬厯十一年圯

  於水十二年築新城於南原北依趙臺山崇禎末毁 本朝順治初移治舊城康熙四十五年圯四

  十六年仍建新城於趙臺山下在舊城南三里周七百三十三丈乾隆三十一年嘉慶二十一年

  重修 安康縣附郭平利縣城舊城周四里有奇西南阻水東北倚山明隆慶初改築