Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/111

此页尚未校对


  本朝雍正六年西南城圯於水重築嘉慶七年治白土關建城周五百四十八丈有奇門三八年

  復建套城長一里有奇洵陽縣城因山爲城周三里有奇門三背環洵水面臨漢江

  白河縣城舊城周三里有奇明成化十二年築崇禎末毁 本朝康熙二十六年改築周

  半里許高七丈餘門三乾隆二十三年嘉慶二年増築外城一千二百九十七丈紫陽縣

  城舊城周六百四十丈門三明嘉靖三十五年崇禎末毁 本朝順治七年就南隅拓建周五

  百十步門三康熙二十五乾隆三十六年重修石泉縣城周三里門四池深一丈有

  奇明正德四年築 本乾隆三十七年漢陰廳城即舊漢陰縣城周四里門三池

  深一丈明成化初土築正德初甃甎崇禎十四年增高培築裏城 本朝康熙二十五年甃甎乾隆

  三十二年修

 ︹學校︺興安府學在府治南元至元中建明洪武五年重建 本朝順治七年康熙十二年