Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/138

此页尚未校对


  州理唐武德元年再於上廉城置平利縣八年又移於古聲口戍南聲水之東黄洋水北舊縣志上

  廉城在縣東旬陽故城在今洵陽縣北戰國策蘓秦説楚威王曰楚北有旬陽漢書地

  理志漢中郡領旬陽縣晉書地理志魏興郡領郇陽縣宋書州郡志旬陽縣後漢無晉太康四年

  立隋書地理志西城郡洵陽縣舊置洵陽郡開皇初郡廢舊唐書地理志武德元年割洵陽洵城閭

  川三縣置洵州七年州廢以三縣屬金州寰宇記洵陽縣在金州東一百二十里本漢舊縣以在洵

  水之陽而名縣志故城在今縣治北 按周書泉仲遵傳蠻帥杜清和自稱巴州刺史結安康酋帥

  共舉兵圍東梁州朝廷遣王雄討平之改巴州為洵州隋志金川縣北周置洵州尋廢葢其時郡治

  金川而以洵陽屬之黄土故城在洵陽縣東隋書地理志西城郡黄土西魏置淯陽郡後

  周改郡置縣曰長岡後省郡入甲郡置縣曰黄土併赤石甲臨江三縣入焉開皇初郡廢舊唐書地

  理志金州淯陽縣後魏黄土縣義寕二年屬上州貞觀八年屬金州天寶元年改為淯陽唐書地理