Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/140

此页尚未校对


   利縣東至均州二百四十里漢長利縣地理在長利川故名宋於此僑置南上洛郡後魏文帝改為

   豐利郡又立豐利縣舊唐書地理志後魏分錫縣置豐利縣武徳初屬上州州廢屬均州寰宇記乾

   德六年併豐利縣入鄖陽縣舊平利縣志豐利城在今縣東北一百七十里石泉故城

   今石泉縣治晉書地理志桓温平蜀之後以巴漢流人立晉昌郡領長樂等十縣宋書州郡志晉昌

   郡晉元帝立宋末省以長樂屬魏興郡通典石泉縣齊置晉昌郡於此寰宇記石泉縣在金州西北

   三百里本漢西城縣地梁武帝立晉昌郡治王水口夏侯道遷以梁州入魏移晉昌郡於所領長樂

   縣東陽村後值黄衆保叛移晉昌郡於舊理因改曰魏昌周武成三年郡又移理東陽川仍併所領

   諸縣為水樂一縣理於今縣南一里舊長樂所理處續改名石泉以縣北石泉為名保定三年廢魏

   昌郡移石泉縣理郡城即今縣理是也唐聖厯元年改為武安縣神龍初復舊大厯六年以户口散

   落併入漢陰縣永貞元年金州刺史姜公輔奏縣地山谷重阻一千餘里來往輸納民不為便請於