Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/157

此页尚未校对


  之凡有奏請得以直達累遷樞密院都統制屯金州仍建帥府淳熙中賜立廟金州蹇彝

  人端平中通判金州元兵攻蜀彝堅守戰不能敵被擒不屈而死其子永叔復力戰城破舉家死焉

  和彥威理宗端平三年彥威獨守饒風關孤城外絶救援堅壁屹立元兵數攻不下引還明

  年夏從谷中奄至金州陷彥威死之︹明︺鄭福深州人成化中知金州疏鑿漢江灘石築堤以

  禦水患開市通商民生滋殖陰子淑内江人成化中知金州以禮義敎民風俗為之變

  何尚德猗氏人嘉靖中知金州以廉稱金之純廣濟人崇禎中知興安州流賊薄城

  之純率鄉兵殱其魁嵗饑多方賑恤以勞瘁卒於官何宗孔北直通州人崇禎中為紫陽縣

  典史流賊陷城死之

 ︹本朝︺仰九明河州人順治中為紫陽路遊擊邑多盜九明出奇兵屢敗之入山搗其巢賊悉

  王章錦州人康熙中知興安州甫到官值軍興總兵貴州民輸糧牧馬民大困章申請上