Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/16

此页尚未校对


   貞元元年屬汾州大定二十二年升爲晉寕州二十四年改曰葭州興定二年屬延安府元仍爲

   葭州屬延安路明洪武四年降爲縣屬綏徳州八年復爲州屬延安府 本朝雍正三年升爲直𨽻

   州領呉堡神木府谷三縣乾隆元年分呉堡縣屬綏德州仍以葭州及神木府谷二縣並屬榆林府

   神木縣在府東北二百四十里東西距一百八十里南北距一百四十里東至府谷縣界一

   百三十里西至邊牆五十里南至葭州界一百三十里北至邊牆十里東南至山西太原府興縣界

   一百里西南至葭州界一百里東北至府谷縣界八十里西北至邊牆三十里秦上郡地漢惠帝五

   年置圁隂縣屬西河郡後漢因之晉時荒廢後魏置石城縣北周改曰銀城隋屬雕隂郡唐初屬勝

   開元十二年析置麟州後廢天寶元年復置兼置新秦縣爲治其年改新秦郡乾元元年復曰麟

   州屬關内道五代周時屬北漢宋亦曰麟州屬河東路元豐中於銀城縣界置神木寨政和四年

   銀城縣入新秦金時地屬西夏州縣皆廢元初於神木寨置雲州屬延安路至元六年廢州爲神木