Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/168

此页尚未校对


  氏王惟新妻呉氏均乾隆年間 旌程氏女石泉人許字吕氏子吕氏子有惡疾其母欲改

  字蕭姓女不從自經死時年十五夏之相妻汪氏漢陰人夫亡守節上事翁姑養

  生送死克盡孝道同縣温永馨妻趙氏曾法乾妻李氏郭祚遠妻温氏曽𫐠志妻張氏陳國典妻胡

  氏尹原享妻劉氏均乾隆年間 旌又常敏妻呉氏曾愷妻鄭氏胡鑑妻劉氏以苦節著張珍

  女白河人名器姐因革生陳茂才摳手戲之女忿自盡乾隆四十四年 旌劉氏女

  人劉某女以孝聞嘉慶九年 旌謝𠃔恭妻丁氏安康人夫亡守節與同縣楊英

  妻王氏均嘉慶十五年 旌劉名世妻王氏平利人夫亡守節嘉慶六年 旌同

  縣柯瑞燦妻鄭氏柯瑞熿妻鄭氏武涇妻漆氏武汶妻李氏李顯哲妻方氏均嘉慶年間 旌

  舉妻周氏洵陽人夫亡守節嘉慶十一年 旌李文英妻吕氏白河人夫

  亡守節嘉慶十六年 旌同縣吕志鍾妻黄氏黄簡璞妻陳氏劉爾功妻陳氏均嘉慶年間 旌