Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/76

此页尚未校对


  與援兵合擊卻之被劾去官召令僉書前府赴援遼東辭疾歸子撫民亦為寕夏總兵 伊騰達春

  舊作銀定歹成吉農舊作吉能今並改王威榆林衞人萬厯中為延綏參將從總兵麻貴大

  征套寇屢立戰功累進右都督鎮大同時順義王徹克徹哩卒孫布色圖與他部搆釁塞上多事威

  訓兵飭防邊場晏然前後為將五十年九佩將印以功名終 徹克徹哩舊作扯克力今改

  世賢榆林衞人萬厯中從軍積功累擢總兵官鎮瀋陽時四方宿將鱗集獨世賢有功同列多

  忌之天啟元年 大兵薄瀋陽世賢戰敗績身中十四矢降丁内應斷城外橋不得入或勸走遼陽

  世賢曰吾為大將不能存城何面目見袁經畧決鬬而死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

  尤世功榆林衞人萬厯中武舉積功至副總兵守瀋陽熊廷弼愛其才倚任之袁應泰代廷

  弼薦為總兵官未行㑹 大兵下瀋遂戰死贈少保左都督建祠曰愍忠 本朝乾隆四十一年

   賜諡忠剛張拱微神木人萬厯中為三屯營副將善騎射膂力絶人撫士卒有恩時邊