Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/19

此页尚未校对


   十里西南至郃陽縣界七十里東北至山西絳州河津縣界六十里西北至宜川縣界一百二十里

   本古梁國戰國初魏少梁邑秦置夏陽縣屬内史漢屬左馮翊後漢因之晉屬馮翊郡後魏屬華山

   郡後省入郃陽隋開皇十八年改置韓城縣屬馮翊郡唐武德三年屬西韓州八年徙州治此貞觀

   八年州廢以縣屬同州天祐二年改名韓原縣五代梁改屬河中府後唐天成元年復曰韓城還屬

   同州宋因之金貞祐三年升為禎州元至元元年州廢二年復置六年又廢以縣屬同州明統於西

   安府 本朝雍正三年同州十三年屬同州府華州在府南一百八十里東西距六十七

   里南北距一百十里東至華陰縣界四十里西至西安府渭南縣界二十七里南至商州洛南縣界

   八十里北至渭南縣界三十里東南至華陰縣界一百十五里西南至渭南縣界六十里東北至大

   茘縣界三十五里西北至渭南縣界三十里周為鄭國春秋屬晉戰國為秦魏二國境秦置鄭縣屬

   内史漢屬京兆尹後漢因之晉屬京兆郡後魏太平真君元年置華山郡孝昌二年置東雍州西魏