Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/66

此页尚未校对


   詩譜初宣王封母弟友於宗周畿 内咸林之地是爲鄭桓公系木曰桓公居掝林徙十邑宋忠曰皆舊

   地名自封桓公乃名爲鄭史記秦武公十一年縣杜鄭漢書地理志京兆尹鄭縣周宣王母弟鄭

   桓公邑後漢書更始三年赤眉樊崇等進至華陰前及鄭求劉氏得城陽景王後盆子遂於鄭北設

   壇塲立爲帝魏書地形志鄭縣有鄭城括地志鄭縣故城在今縣北二里元和志華州東至潼關一

   百二十里東北至同州八十里治鄭縣本秦舊縣漢屬京兆後魏置東雍州其縣移在州西七里太

   業二年州廢移入州城屬雍州至三年以州城屋宇壯麗置太華宫縣即權移城東四年宫廢又移

   入城古鄭縣在縣理西北三里興元元年新築羅城及古鄭城並在羅城之内寰宇記鄭縣鄭桓公

   封邑今郡北故縣城是按郡國縣道記云古城連接今州城齊天保中官路經其中東西相連有三

   小城至宇文周縣移旅西南九里隋開皇三年移理於州北故鄭城四年又移於廢華州城唐武

   徳四年又自州城移於州東一里興元元年築羅城仍移縣於州西三里官路南即今縣治也舊州