Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/87

此页尚未校对


  及税課局今裁舊有蒲津城久圯明嘉靖二十年復築萬厯後河決城毁故關反在東岸今河西亦

  稱新大慶關在縣東七里 本乾隆三十八年設主簿駐此龍門關在韓城縣東北隋書

  地理志韓城有關官元和志龍門戍在縣東北極險峻北周於此置龍門關今廢寰宇記龍門關西

  大統元年置在龍門山下關口有龍門城即戍所也周關在華州境聖山南秦家莊杜實

  材記關為周處所建渭津關在華陰縣東唐書地理志華陰縣有渭津關潼關

  潼關廳治東薄山東南接河南闅鄉北渡河接山西蒲州府厯代皆為要地今設副將都司駐守餘

  詳見前建置及古蹟石門關在潼關廳南二里又巡底關在廳南十里相近有楊家灣關

  禁峪關在潼關廳南十里即禁峪口也舊亦謂之小關西魏大統三年高歡軍蒲坂遣其將

  竇泰趨潼關宇文泰潛軍出小關盡俘其衆至馬牧澤擊泰殺之通鑑注小關在潼關左唐時謂之

  禁峪又溝西關在廳南十五里以在禁溝西而名又瀵津關在廳南二十里五莊關在廳南二十五