Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/111

此页尚未校对


   麟德元年移理豐陽川寰宇記豐陽縣在州南一百十里晉泰始三年置尋廢後魏復置唐武德元

   年自故豐陽川移於商州西南一百六十里甲水西五十步麟德元年又移今理胡三省通鑑註豐

   陽與上津縣接界紹興中割商秦之半畀金以鶻嶺爲界止存上津豐陽二縣金史地理志貞元二

   年廢豐陽縣爲鎮縣志明初置豐陽鎮巡司成化十二年徙巡司於漫川於豐陽故址置山陽縣以

   在北山之南豐河之北故名有豐陽故城在縣西南五十里陽亭舊縣在山陽縣西北

   本上洛縣地後魏置兼置魏興郡尋俱廢魏書地形志魏興郡領陽亭一縣太和五年置水經注關

   柎水出上洛陽亭縣北又南逕陽亭聚西 按隋志無陽亭而上洛郡豐陽註云開皇初併南陽縣

   入蓋即故陽亭也漫川舊縣在山陽縣東南寰宇記廢漫川縣在上津縣北四十五里

   魏前廢帝二年置後周保定三年廢舊志今有漫川里在縣東南一百二十里萇和舊郡

   在商南縣西後魏置魏書地形志洛州領萇和郡景明元年置領南商一縣後廢商南舊