Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/147

此页尚未校对


  池深一丈乾隆十八年五十四年重修

 ︹學校︺乾州學在州治東南明洪武四年建 本朝康熙五十六年修入學額數十六名

  功縣學在縣治東宋崇寕元年建明洪武二年建 本朝康熙二十五年四十八年重修

  入學額數十六名永夀縣學在縣治東北舊在治西明萬厯十一年移建西郊 本朝

  康熙八年復移今所入學額數八名紫陽書院在州治東明成化四年建 本朝乾隆二

  十七年修緑野書院在武功縣治南舊為綠野亭宋儒張載講學處明宏治中改建書院

   本朝乾隆三十年修

 ︹户口︺原額人丁七萬四十今滋生民户共男婦三十四萬二千六百四十二名口

 ︹田賦︺民地一萬七千五十四頃六十七畝八分一釐額徴地丁銀六萬九千一十六兩七錢八分糧

  一萬四千九百零七石四斗六升八勺 屯地三千一百二十一頃七十八畝三分三釐額徴地丁