Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/78

此页尚未校对


   上洛郡軍事文獻通考紹興十二年金割商州之半存上津豐陽金初屬京兆府

   路貞祐四年改隸陜州興定二年復故元光二年

   改屬河南路元省上洛縣入州屬奉元路明洪武

   七年降州為商縣屬華州成化十三年復升為州

   屬西安府

  本朝雍正三年直隸陜西布政司領縣四

   鎮安縣在州西南三百四十里東西距四百八十里南北距二百十里東至山陽縣界一百

   三十里西至西安府寕陜廳界三百五十里南至興安府洵陽縣界一百二十里北至西安府孝義

   廳界九十里東南至湖北鄖陽府鄖西縣界一百三十里西南至興安府漢隂廳界三百里東北至

   本州界二百五十里西北至孝義廳界九十里秦洵陽縣漢旬陽縣地晉以後為豐陽縣地唐萬𡻕