Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/79

此页尚未校对


   通天元年析置安業縣屬商州景龍三年屬雍州景雲元年仍屬商州乾元元年改為乾元縣屬京

   兆府尋還屬商州五代漢乾祐二年改曰乾祐縣屬京兆府宋因之金省入咸寕縣元至元二十九

   年復置乾祐縣三十一年廢明景泰三年始置鎮安縣屬西安府成化十三年改屬商州仍統於西

   安府 本朝雍正三年屬商州雒南縣在州北少東九十里東西距一百五十里南北距一

   百三十里東至河南陜州盧氏縣界一百二十里西至本州界三十里南至本州界三十里北至同

   州府華陰縣界一百里東南至商南縣界二百一十里西南至本州界二十里東北至河南陜州闅

   鄉縣界一百二十里西北至西安府渭南縣界一百一十里秦内史地漢上洛縣地晉太和三年

   拒陽縣屬上洛郡㝷廢後魏復置仍屬上洛郡後周置拒陽郡隋開皇初郡廢改縣曰洛南屬商州

   大業初屬上洛郡唐屬商州五代初改屬華州周還屬商州宋金元因之明洪武七年改屬華州成

   化十三年復屬商州仍統於西安府天啓初改洛為雒 本朝雍正三年屬商州山陽縣