Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/80

此页尚未校对


   在州南少東一百二十里東西距二百二十里南北距一百五十里東至商南縣界一百二十里西

   至鎮安縣界一百里南至湖北鄖陽府鄖西縣界一百二十里北至本州界三十里東南至鄖西縣

   界一百三十里西南至鄖西縣界一百五十里東北至本州界七十里西北至本州界七十里秦漢

   商縣地晉泰始初析置豐陽縣屬上洛郡後廢後太安二年復置皇興四年置東上洛郡永平四

   年改郡曰上庸尋廢後周復置豐陽縣隋屬上洛郡唐屬商州宋紹興十三年改屬金州金貞元二

   年省入上洛縣明成化十三年始置山陽縣屬商州仍統於西安府 本朝雍正三年屬商州

   南縣在州東少南二百五十里東西距九十里南北距三百五十里東至河南南陽府淅川縣

   界四十里西至本州界五十里南至湖北鄖陽府鄖西縣界二百七十里北至河南陜州盧氏縣界

   八十里東南至淅川縣界九十五里西南至鄖陽府鄖縣界二百五十里東北至盧氏縣界六十里

   西北至雒南縣界四十三里秦漢商縣地隋以後為商洛縣地元為商州地明初為商縣地成化十