Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/11

此页尚未校对


  扶風後漢因之興平元年以縣置新平郡晉屬雍

  州後魏改置白土縣仍爲新平郡治西魏置𡺳州

  隋開皇三年郡廢四年改縣曰新平大業三年

  廢縣屬北地郡義寕三年復置新平郡唐武德元

  年復曰𡺳州開元十三年改𡺳曰邠天寶元年

  新平郡乾元元年復曰邠州屬關内道唐書方鎮表乾元二

  年置邠寕節度使治邠州大歴三年罷十四年復置光啓元年賜號靜難軍節度五代因

  之初屬岐後屬梁宋亦曰邠州屬永興軍路宋史地理志邠州緊新平

  郡定難軍節度金屬慶原路元曰邠州屬陜西行省明省

  新平縣入州屬西安府