Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/132

此页尚未校对


  里本漢圁陰縣地魏廢帝于縣東撫寕故城置撫寕縣屬撫寕郡隋開皇三年廢郡移縣於今理屬

  銀州舊唐書地理志撫寕縣貞觀二年屬綏州八年改屬銀州治龍泉川開元二年移於今所宋雍

  𤋮三年李繼遷自三族砦進攻撫寕熙寕五年种諤築永樂川賞逋嶺二砦分遣諸將築撫寕城沈

  括筆談撫寕舊治無定河川中李繼隆遷縣於滴水崖在舊縣北十餘里皆石崖峭㧞高十餘丈下

  臨無定河今謂之囉兀城者是也熙寕中所治撫寕城乃撫寕舊城耳縣志撫寕城在縣西四十里

  又隋志雕陰郡領開疆縣西魏置有後魏撫寕郡開皇三年省唐初開疆縣亦廢長城

  西水經注走馬水東入長城寰宇記城有二一在州西十五里大力川一在州北二十五里無定河

  皆𫎇恬所築之遺跡呉兒城在州西北元和志在龍泉縣西北四十里初赫連勃勃破劉義

  真於長安遂虜其人築此城以居之號呉兒城永樂城在米脂縣西宋史元豐初种諤西討

  得銀夏宥三州而不能守延帥沈括欲盡城横山瞰平夏城永樂詔給事中徐禧往相其事禧言銀