Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/26

此页尚未校对


  帝除南字大業二年省入寕州義寕三年復為新平郡武德元年復為豳州開元十三年以豳字與

  幽字相涉詔改為邠字又云新平縣郭下本漢漆縣姚萇之亂郡縣不立後魏於今縣西南十里陳

  陽原上置白土縣屬新平郡隋開皇三年移白土縣於今州城中四年改白土縣為新平縣州志新

  平縣明初始省入州故城有二南北狹而東西依水唐城也四面廣闊而東南互於山頂宋城也俱

  於今城相因又有古公城在州南山上與州城相連卽今山城俗以為古公所築栒邑故

  城在三水縣東北漢𥘉酈商破章邯别將於栒邑地理志右扶風領栒邑縣應劭曰左傳畢原酆

  郇文之昭也郇侯賈伯伐晉是也薛瓚曰荀當在晉之境内不得在扶風界晉書地理志作邠邑蓋

  以古𡺳國而名後廢寰宇記今三水縣東北二十五里邠邑原上有郇邑故城卽漢理所三水

  故城在今三水縣西漢縣在今甘肅固原州境後魏改置於此通典三水漢栒邑縣地元和志

  縣西南至邠州六十里本漢舊縣屬安定郡後魏於今縣理西二十八里重置三水縣取漢舊名寰