Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/61

此页尚未校对


  時姚秦置中部縣後魏置中部郡太和十五年東秦州孝明帝改曰北華州西魏廢帝三年改曰

  鄜州隋改郡縣俱曰内部開皇三年郡廢大業初州廢屬上郡唐武德二年復改縣曰中部於縣置

  坊州天寶元年復曰中部郡乾元元年復曰坊州屬關内道五代因之宋曰坊州屬永興軍路金曰

  坊州屬鄜延路元至元六年州廢縣屬鄜州明因之統於延安府 本朝雍正三年屬鄜州

  君縣在州南二百十里東西距二百四十里南北距八十里東至洛川縣界九十里西至甘肅

  慶陽府正寕縣界一百五十里南至西安府同官縣界三十里北至中部縣界五十里東南至同州

  府白水縣界一百里西南至邠州三水縣界一百四十里東北至中部縣界五十里西北至正寕縣

  界一百十里漢左馮翊祋祤縣地東晉時苻秦置宜君䕶軍後魏太平真君七年置宜君縣屬北地

  郡西魏置宜君郡隋開皇初郡廢屬京兆郡唐初屬宜州貞觀十七年廢二十年復置屬雍州永徽

  二年又廢龍朔三年復置屬坊州五代宋金因之元改屬鄜州明統於延安府 本朝雍正三年